نقاشی – کارشناسی ارشد

  • مدرس: فرهاد توکلی
  • تعداد جلسات: 8 جلسه 3 ساعت و نیمه
  • طول دوره: 28 ساعت